Thursday, March 25, 2010

Photo O' the Day: Vintage Apis mellifera